ความเป็นมา และวิสัยทัศน์

ครบ…เครื่อง…เรื่อง…สี
ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด
พร้อมเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างอีกมากมาย